Zlepšení kvality vod horního povodí
řeky Moravy - I. etapa

Název projektu: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – I.etapa
Náklady: uznatelné původně 433 mil. Kč, po 1. rozšíření projektu činily uznatelné náklady 525 mil. Kč, po 2. rozšíření byly uznatelné náklady určeny na 560 mil. Kč.
Podpora EU: původně 325 mil. Kč, po 1. rozšíření 394 mil. Kč, po 2. rozšíření dosáhla přidělená podpora 420 mil. Kč  - 75% uznatelných nákladů.
Doba realizace včetně 1. rozšíření projektu : vodohospodářská část - 09/2005 – 09/2007, dokončení úprav povrchů - do 05/2008,
2. rozšíření prodloužilo dobu realizace do 12/2009.
Přímo dotčené obce: Šumperk, Vikýřovice, Sobotín a Staré Město, po schváleném 1. rozšíření projektu ještě Kouty nad Desnou, 2. rozšíření zahrnuje další části měst Šumperk a Staré Město

Koncem roku 2004 Evropská komise rozhodla o podpoře projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – I.etapa“ zaměřeného na životní prostředí. Evropské společenství schválilo podporu ve výši 15,623 mil. EUR, což činí 75% z uznatelných nákladů projektu v plánované výši 20,831 mil. EUR. O grant z Fondu soudržnosti se společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ucházela žádostí schválenou orgány ČR a odeslanou do Bruselu na konci června 2004. Projekt byl kofinancován také Českou republikou, dotací od Ministerstva životního prostředí ČR, investičně se podílela také města a obce, kterých se projekt týká.

Veřejnými soutěžemi zadávanými v průběhu první poloviny roku 2005 byli vybráni zhotovitelé a správce všech staveb (technický dozor). Z veřejných soutěží též vyplynuly  uznatelné náklady na realizaci celého projektu v původním rozsahu 4 staveb - 433 mil. Kč.
V závěru roku 2006 zaslal konečný příjemce dotace (VHZ) z důvodu nedočerpání přidělených finančních prostředků předběžnou žádost o změnu Rozhodnutí Evropské komise. Schvalovací řízení vyústilo do rozšíření projektu o 5. stavbu a navýšení uznatelných nákladů na 525 mil. Kč.
Protože Evropská komise umožnila v roce 2008 požádat v případě nedočerpání přidělených finančních prostředků o další rozšíření projektu, požádala VHZ o dodatečné zařazení 2 staveb.
Po obdržení kladného rozhodnutí dne 3. 2. 2009 byly zahájeny práce na přípravě dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z FS a na přípravě realizace staveb. 

Projekt týkající se rekonstrukcí a výstaveb kanalizací a čistíren odpadních vod v okresu Šumperk byl zaměřen na implementaci Směrnice Evropského společenství č.91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a splnění povinností České republiky uvedených ve Smlouvě o přistoupení k EU. Města a obce zahrnuté do projektu byly uvedeny v seznamu aglomerací nad 2 000 obyvatel nesplňujících Směrnici. Podmínky ohledně odkanalizování a čištění odpadních vod musí být českou stranou splněny do konce roku 2010, v opačném případě hrozí ze strany Evropské unie vysoké sankce.
Další části projektu zařazené v rámci rozšíření projektu přispěly k naplnění Směrnice č. 98/83/ES o jakosti vody pro lidskou spotřebu.

Oblast, ve které byly jednotlivé podprojekty uskutečněny, patří do horního povodí řeky Moravy. Hlavní vodní toky zásahové oblasti jsou řeky Desná, Krupá a Morava. Realizace projektu se dotýká měst a obcí Šumperk, Vikýřovice, Sobotín, Staré Město a Kouty nad Desnou.

Výsledky projektu:

Stavba: Město Šumperk - rekonstrukce stávající stokové sítě, Obec Vikýřovice - výstavba splaškové kanalizace
Jednotná kanalizace v oblasti ulice Jiřího z Poděbrad v Šumperku byla rekonstruována v délce přes 6 km. Tato rekonstrukce stokové sítě byla realizačně spojena s dostavbou splaškové kanalizace ve Vikýřovicích v délce více jak 1 km. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

Stavba: Město Šumperk - dešťové zdrže, dokončení rekonstrukce ČOV (VI. etapa)
Na páteřních stokách A a D byly před ČOV v Šumperku postaveny dvě dešťové zdrže s kapacitou 5 850 m3 a 3 015 m3. Odpadní vody za dešťových stavů jsou místo původního přímého odlehčování zadržovány. Tak je chráněn recipient a současně zdrže slouží i jako pojistka ČOV před havarijními stavy na kanalizační síti. 
Šestou etapou byla završena rekonstrukce ČOV s kapacitou 50 000 EO - byly zrekonstruovány objekty plynového a kalového hospodářství a doplněn centrální řídící systém. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

Stavba: Obec Sobotín - výstavba splaškové kanalizace
Nově bylo vybudováno téměř 12 km splaškové kanalizace v místních částech Petrov nad Desnou a Terezín a provedeno jejich propojení na Sobotín. Veškeré splaškové vody z této aglomerace jsou nyní odváděny na ČOV Šumperk. Výstavbou kanalizace byly odstraněny problémy se znečišťováním místních vodních toků a podzemních vod. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

Stavba: Město Staré Město - dostavba a rekonstrukce stokové sítě, rekonstrukce ČOV
Aby ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem nedocházelo k únikům splaškových vod do podzemí, byla zrekonstruována téměř celá stávající stoková síť v délce přibližně 4 km a vybudováno necelých 5 km nové stokové sítě v dosud neodkanalizovaných částech města. Tím se zlepšila ochrana kvality podzemních vod.
Generální rekonstrukcí místní ČOV byla dosažena kapacita 3 400 EO a splněny zvýšené nároky na kvalitu vody - plnění přísnějších limitů, než nařizuje platná legislativa ČR a EU. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

Stavba: Kouty nad Desnou - rekonstrukce úpravny vody
Po výběru zhotovitelů všech 4 staveb bylo zřejmé, že nebudou vyčerpány finanční prostředky přidělené projektu. Proto bylo požádáno o věcné rozšíření projektu o kompletní rekonstrukci úpravny vody v Koutech nad Desnou k zajištění až 100 l /s pitné vody. Byla zrekonstruována reakční nádrž na sedimentační nádrž, filtrační jednotky, instalován statický měřič a flokulace, kompletně vyměněno chemické hospodaření včetně instalace jednotky na výrobu chlordioxidu a výměny vzduchotechniky ve vápenném hospodářství. Dále byla rozšířena akumulace upravené vody o 1 000 m3,  vyměněna čerpadla a dmychadla a pořízen nový řídící systém. 

Stavby zařazené do projektu v roce 2009:

Stavba: Vodovod Staré Město, HTP 
Nové objekty - vodovod v délce cca 2 300 m a vodojem s kapacitou 100 m3, vyřešily zásobování severovýchodní části města, sídliště 1. máje a ulice Nové, pitnou vodou. Stávající zabezpečený zdroj pitné vody nyní slouží nově vzniklému jednotnému veřejnému vodovodu v celé aglomeraci.

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriovy, Šumperk
Jednotná kanalizace v lokalitě zastavěné převážně rodinnými domy byla rekonstruována v délce téměř 1 km. Důvodem byl špatný technicko-stavební stav a nevyhovující kapacita. Kromě ulice Krameriovy stavba zahrnovala ještě ulici Melantrichovu a část ulice 8. května.

Vyznačení dotčených aglomerací
Aktuality a zprávy